top of page
gradient Strip

מאמר

עדכון שכ"ט נוטריון לשנת 2024

להלן מספר דוגמאות לתעריפי נוטריון של אישורים נוטריונים נפוצים, נכון לשנת 2024.

( יש להוסיף מע"מ (17%) על התעריפים הנקובים להלן)

1- אישור העתק נאמן למקור

  • לעמוד הראשון: סך 73 ש”ח

  • לכל עמוד נוסף: סך 13 ש”ח

  • לכל אישור (העתק) נוסף עבור העמוד הראשון: סך 25 ש”ח; ולכל עמוד נוסף: סך 13 ש”ח

2- אישור נכונות של תרגום

  • עד מאה המלים הראשונות בתרגום: סך 236 ש”ח

  • לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן עד אלף מלים: סך 186 ש”ח

  • לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן מעל אלף המלים הראשונות: סך 93  ש”ח

  • לכל אישור (העתק) נוסף: סך 73 ש”ח

3-  אישור נוטריוני בשפה לועזית​

  • אישור נוטריוני ערוך בשפה לועזית (שאינה אנגלית או ערבית): תוספת של 98 ש"ח

מאמר

כמה עולה ''תרגום נוטריוני"?

המונח "תרגום נוטריוני" הנפוץ על ידי לקוחות בישראל כולל למעשה שתי עבודות נפרדות:

1-  תרגום המסמך עצמו, שיכול להיות מבוצע על ידי עורך דין דו לשוני, ע"י מתרגם מוסמך או ע"י הנוטריון עצמו, יחויב לפי התעריף שגובה המתרגם בדרך כלל.

תעריף זה חופשי (אינו קבוע בחוק) ומשתנה בהתאם למספר קריטריונים: בהתאם לשפת המסמך לתרגום, בהתאם לקושי הטקסט, מספר העמודים, מספר המילים בעמוד ודחיפות העבודה.

2- הנפקת האישור הנוטריוני המכונה "אישור נכונות תרגום", תבוצע בהכרח על ידי נוטריון, תחויב לפי תעריף קבוע ע"פ חוק .

במשפט הישראלי הוסדר עיסוק נוטריון בחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976.

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט 1978, ב-1 בינואר של כל שנה מתעדכן שכר השירותים אותם חייב לגבות נוטריון ציבורי.

מחירי של אישורים נוטריונים נקבעים על פי מחירון משרד המשפטים ומתעדכן מדי שנה.

עלויות תרגום נוטריוני מחולקות לשניים: התרגום עצמו ואישור נכונות התרגום, לכן אם הנוטריון המאשר את נכונות התרגום גם מבצע את התרגום בעצמו, יחויב הלקוח בעלות נוספת בגין עבודת התרגום.

מחירון הנוטריונים 2023 מתייחס לאישור נכונות התרגום בלבד.

מחירון אישורים נוטריונים 2023:

* עלות האישור נכונות תרגום נוטריוני נקבעת עבור קבוצות של מאה מילים או חלקן (עותק 1) :

1. עד 100 מילים הראשונות בתרגום: 262 ש”ח

2. לכל 100 מילים נוספות או חלק מהן (עד 1000 מילים): 208 ש”ח

כלומר:

לכל מילה נוספת: מהמילה 101 עד המילה 200 : עלות נוספת של 208 ₪

לכל מילה נוספת: מהמילה 201 עד המילה 300 : עלות נוספת של 208 ₪...

החישוב מתבצע בצורה זו לכל קבוצת של 100 מילים נוספות עד 1000 מילים.

3. לכל 100 מילים נוספות או חלק מהן – מעל 1000 מילים ראשונות: 101 ש”ח

4. עבור כל אישור נוסף: 82 ש”ח

מחיר ממוצע של התרגום עצמו:

* עלות ממוצעת לתרגום טקסט פשוט  (המחיר לעמוד עד 250 מילים)

1. מעברית לאנגלית ולהיפך: 110 ₪ + מע"מ

2. מעברית לצרפתית ולהיפך : 180 ₪ + מע"מ

* עלות ממוצעת לתרגום טקסט משפטי או רפואי (המחיר לעמוד עד 250 מילים)

1. מעברית לאנגלית ולהיפך : 220 ₪ + מע"מ

2. מעברית לצרפתית ולהיפך : 300 ₪ + מע"מ 

דוגמה מעשית:

לקוח מבקש מהנוטריון תרגום נוטריוני של מסמך משפטי של 4 דפים ערוך בשפת הצרפתית לשפת העברית ואישור נכונות תרגום נוטריוני.

1. חישוב עלות תרגום המסמך: 300X3= 1200 ₪ + מע"מ

סה"כ: 1,404 ₪ כולל מע"מ.

המסמך המתורגם לעברית הכולל 1,174 מילים

2. חישוב עלות אישור נכונות תרגום נוטריוני (עבור עותק 1):

לוקחים בחשבון 3 קבוצות:       

* עבור מאה מילים הראשונות: 262 ₪  

* עבור כל קבוצת של 100 מילים או חלק מהן (מ-101 עד 1000): ₪1872=208X9 

* ועבור כל קבוצת של 100 מילים או חלק מהן (מ-1001 עד 1174): 2X101=₪202

סה”כ:  2,336 ₪ כולל מע”מ.

3. עלות כוללת1,404+2,336= ₪3,740

 

עו"ד מעיין אבוחצירה,

עורכת דין ונוטריון,

image legacy.jpeg

מאמר

מהו הדין החל על ירושה בינלאומית (צרפת / ישראל)?

החוק החל על ירושה בינלאומית קובע מי הם היורשים וזכויותיהם.

הדבר תלוי במקום המגורים האחרון של הנפטר ובתאריך הפטירה.

כדי להמחיש את דברינו, ניקח לדוגמא את עיזבונו של נפטר שמקום

מגוריו האחרון (תושבות) היה בצרפת,  אשר כולל גם נכסי מקרקעין ומיטלטלין בישראל.

אז מתעוררת השאלה: איזה חוק חל על חלוקת עיזבונו.

לשם כך יש להתייחס למועד פטירתו של המנוח, משום שכללי המשפט הצרפתי והאירופי החלים על הירושה תלויים בו.

לפיכך, לפני כניסתה לתוקף בצרפת של תקנה אירופאית מס' 650/2012 באוגוסט 2015 (הנוגע כיום רק לחלוקת עזבונו של אדם שנפטר לפני מועד זה), קבעו כללי המשפט הפרטי הבינלאומי כי:

- החוק החל על נכסי מקרקעין (קרקע ומבנים) היה החוק של מיקומם של המקרקעין (החוק הישראלי בדוגמה שלנו.

- החוק החל על מיטלטלין (רהיטים, חשבונות בנק, כלי רכב, סירות, מניות, מניות וכו') היה החוק של מקום מגוריו האחרון של המנוח (החוק הצרפתי בדוגמה שלנו).

אך מאז כניסתה לתוקף בצרפת ב-17/08/2015 של תקנה אירופאית מס' 650/2012 מיום 04/07/2012, המתייחסת לכללים החלים על ירושות לאומיות, הכללים השתנו: בהתאם לתקנה אירופאית ולחוק הצרפתי מאז, יחולו הוראות החוק של מקום מגוריו האחרון של המנוח על מכלול נכסיו של המנוח.

לפיכך, בדוגמה שלנו, יחולו הוראות הדין הצרפתי על חלוקת כלל עזבונו של הנפטר לרבות על חלוקת מקרקעין שלו בישראל.

אך, על היורשים המעוניינים לרשום על שמם את המקרקעין המצויים בישראל הכלולים בעיזבון המנוח, לפנות לבתי המשפט בישראל.

עם זאת, בתי המשפט בישראל יידרשו לאכוף את הדין הצרפתי ולשם כך, יידרש חוות דעת בדין הזר ארוך ע"י עו"ד ישראלי אשר הינו גם מומחה בתחום דין צרפתי / אירופאי.

מעיין אבוחצירה, עורכת דין ונוטריון,

מומחית בדין הזר (צרפתי/אירופי) בפני בתי המשפט בישראל.

bottom of page